Template is not defined.

«Әділет» жоғары заң мектебі

Мороз Светлана Павловна,

Декан ВШП «Әділет», д.ю.н., профессор

«Әділет» заң жоғары мектебі 2007 жылы Каспий университетінің құрылымына енді және қазірдің өзінде даңқты тарихы мен ұзақ дәстүрлері бар. 1992 жылы Заңтану Академиясы – «Әділет» заң жоғары мектебі құрылды, ол кейіннен Каспий университетінің құрамына енді.

Мектеп құрамында:

  • Қазақстанның қазіргі заманғы өркениет ғылымының негізін қалаушылардың бірі-ҚР ҰҒА академигі, з.ғ.д., профессор М. К. Сүлейменовтың жетекшілігімен жеке құқық ғылыми – зерттеу институты.
  • Каспий университетінің қоғамдық құқықты зерттеу институты, оны з.ғ. д.,  профессор Подопригора Р. А. басқарады.

Жеке құқық ҒЗИ – Азаматтық құқық, халықаралық жеке құқық және төрелік (аралық) құқық саласындағы жетістіктерімен танымал Қазақстандағы жалғыз өркениет ғылыми орталығы, оның барлық қызметкерлері заң ғылымдарының докторлары мен кандидаттары болып табылады. Ғылыми-зерттеу институттарының қызметі «Әділет» заң Жоғары мектебі жүзеге асыратын оқытудың барлық деңгейлерінің білім беру бағдарламаларын іске асыруға ықпал етеді, өйткені ҒЗИ қызметінің негізгі бағыттарының бірі конституциялық, азаматтық, халықаралық жеке, Әкімшілік құқық мәселелері бойынша іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізуге қатысу болып табылады.

Жария құқық ҒЗИ ҚР-да және шетелде танылған жария құқықтың өзекті мәселелерін зерделеу орталығы болып табылады, ол ҚР-да жүргізіліп жатқан әкімшілік әділет және әкімшілік сот төрелігі реформасының флагманы болып табылады.

«Әділет» ЖМК білім беру бағдарламалары шеңберінде» құқық » бағыты бойынша мамандар даярлауды жүзеге асырады:

БАКАЛАВРИАТ

6В04216 – «Жария құқық»

6В04217 – «Сот-құқық қорғау қызметі»

6В04218 – «Жеке құқық»

6В04219 – «Заңтану  (қытай тілі мен ҚХР құқығын тереңдетіп оқытумен)

6B04256 Болашақ үшін заңтану(Мultilingual model)

МАГИСТРАТУРА

7M04239 «Жария құқық » (бейіндік бағыт)

7M04241 «Жеке құқық » (бейіндік бағыт)

7M04240 «Жария құқық » (ғылыми-педагогикалық бағыт)

7M04242″Жеке құқық» (ғылыми-педагогикалық бағыт)

 ДОКТОРАНТУРА

8D04250 «Жария құқық»

8D04251 «Жеке құқық»

Деканның оқу-әдістемелік жұмысы жөніндегі орынбасары – Тілешалиев Нұрлан Дәулетқұлұлы, заң ғылымдарының магистрі

Деканның ғылыми және тәрбие  жөніндегі орынбасары – Караев Алипаша Агаханович, заң ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор.

 

Координатор– Дуйсенова Жанар Баккожаевна

 

Координатор – Әбдіқадыр Дәуренбек Әділбекұлы

  

Деканаттың байланыс нөмірлері:

Тел: 323-10-09 (іш. 210, 215)

e-mail: abdikadyr@mail.ru

zoom кездесулер:

Конференция идентификаторы: 273 770 8717 Кіру коды: 299355

 

«Заң» даярлау бағытындағы білім беру бағдарламаларының көшбасшысы (бакалавриат) – Грек Евгения Николаевна, заң ғылымдарының магистрі

«Заң» даярлау бағытындағы білім беру бағдарламаларының көшбасшысы (магистратура, докторантура) – Акимбекова Меруерт Аминовна, заң ғылымдарының магистрі

Чингисбаева Анар Елемесовна

 

Бидайшиева Адема Бахытбековна

Гайдаш Аркадий Валерьевич

Акимбекова Меруерт Аминовна

 

Тлеуов Тлеубек Муратович

 

Исанбаева Жанар Максатовна

 

Әлимов Олжас Төлегенұлы

Заирова Азиза Аркеновна

Кудайбергенов Закир Камалович

 

Аты (коды)

 ББ мақсаттары

ББ түлектерінің мінездемесі

БАКАЛАВРИАТ

6В04216 – «Жария құқық»

Қоғамдық немесе ұлттық мүдделерді қамтамасыз ету және қорғау саласында, сондай-ақ мемлекеттік құқықтық саясатты іске асыру үшін жоғары білікті бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау.

Специалист, обладающий профессиональными компетенциями, способный:

·  эффективно разрешать правовые  коллизии, возникающие в многонациональной и поликультурной среде,

·  критически мыслить,

·  демонстрировать глубокие знания в сфере публичного права

обладающий:

практическими навыками для защиты  прав и свобод человека и гражданина, охраны правопорядка и законности в обществе и государстве.

6В04217 – «Судебно-правоохранительная деятельность»

Подготовка высококвалифицированных  конкурентно способных специалистов в сфере правоохранительной деятельности, в том числе для работы в судах, органах прокуратуры и следствия.

 

Специалист, обладающий профессиональными компетенциями, способный:

·  эффективно разрешать правовые  коллизии, возникающие в многонациональной и поликультурной среде,

·  критически мыслить,

·  демонстрировать глубокие знания в сфере публичного права

обладающий:

практическими навыками для эффективного осуществления судебно-правоохранительной деятельность и работы в государственных органах и ведомствах.

6В04218 – «Частное право»

 

Подготовка высококвалифицированных конкурентно способных специалистов в сфере защиты  имущественных и личных неимущественных прав граждан,

основанных на принципах равенства и  самостоятельности участников правовых отношений.

Специалист, обладающий профессиональными компетенциями, способный:

·  эффективно разрешать правовые  коллизии, возникающие в многонациональной и поликультурной среде,

·  критически мыслить,

·  демонстрировать глубокие знания в сфере частного права

обладающий:

практическими навыками для оказания  юридических услуг национальным и иностранным компаниям в области частно-правовых отношений.

6В04219 – «Юриспруденция (с углубленным изучением китайского языка и права

Подготовка высококвалифицированных специалистов в сфере юриспруденции, владеющих китайским языком.

 

Специалист, обладающий профессиональными компетенциями, способный:

·  эффективно разрешать правовые  коллизии, возникающие в многонациональной и поликультурной среде,

·  критически мыслить,

·  демонстрировать глубокие знания законодательства КНР и Республики Казахстан

обладающий:

практическими навыками для осуществления деятельности в иностранных юридических компаниях.

6B04256 Юриспруденция для будущего (Мultilingual model)

Подготовка высококвалифицированных, конкурентно способных, мультилингвальных специалистов в области современной юриспруденции

Специалист, обладающий профессиональными компетенциями, способный:

·  эффективно разрешать правовые  коллизии, возникающие в многонациональной и поликультурной среде,

·  критически мыслить,

·  демонстрировать глубокие знания законодательства зарубежных стран и Республики Казахстан

обладающий:

практическими навыками для осуществления деятельности в иностранных юридических компаниях.

МАГИСТРАТУРА

Профильное направление

7M04239 «Публичное право»)

Подготовка высококвалифицированных, конкурентно способных управленческих кадров для работы в сфере государственных

институтов, обеспечения и защиты публичных или общегосударственных интересов, а также для реализации публично-правовой политики.

Специалист, обладающий профессиональными компетенциями, способный:

·  эффективно разрешать правовые  коллизии, возникающие в многонациональной и поликультурной среде,

·  критически мыслить,

·  демонстрировать глубокие знания в сфере публичного права

обладающий:

практическими навыками:

·  по идентификации факторов риска в проверке деятельности на соблюдение требований законодательства о национальной и общественной безопасности,

·   решать поставленные задачи, направленные на соблюдение конституционных гарантий и прав человека,

·  оценивать значение информации в развитии современного общества,

·  соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственных интересов и приоритетов.

7M04241 «Частное право»

Подготовка высококвалифицированных, конкурентно способных управленческих кадров для работы в области юридической практики (казахстанские и международные юридические компании, inhouse-департаменты корпораций), в области законотворчества  и судебной деятельности

Специалист, обладающий профессиональными компетенциями, способный:

·  эффективно разрешать правовые  коллизии, возникающие в многонациональной и поликультурной среде,

·  критически мыслить,

·  демонстрировать глубокие знания в сфере частного права

обладающий:

практическими навыками:

·   по правовому сопровождению предпринимательской, инвестиционной и финансовой деятельности,

·   знающих как доктринальные основы гражданского права, так и практику применения гражданского законодательства и разрешения споров,

·   способных предлагать свои решения сложных проблем и вопросов.

Научно – педагогическое направление

7M04240 «Публичное право»

 

 

Подготовка высококвалифицированных, конкурентно способных научных и педагогических кадров для системы высшего, послевузовского образования и научной сферы, обладающих углубленной научно-педагогической подготовкой

Специалист, обладающий профессиональными компетенциями,

знающий:

·   доктринальные основы отраслей публичного права,

·   практику применения законодательства и разрешения споров,

·   участвовать в законопроектной и научной работе в сфере публичного права

обладающий способностями:

·   использовать методы эмпирического и теоретического исследования в исследовательской и профессиональной деятельности,

·   выявлять и оценивать проблемные вопросы развития науки.

7M04242 «Частное право»

Специалист, обладающий профессиональными компетенциями,

знающий:

·   доктринальные основы отраслей гражданского права,

·   практику применения законодательства и разрешения споров,

·   участвовать в законопроектной и научной работе в сфере частного права

обладающий способностями:

·   использовать методы эмпирического и теоретического исследования в исследовательской и профессиональной деятельности,

·   выявлять и оценивать проблемные вопросы развития цивилистической науки.

ДОКТОРАНТУРА

8D04250 «Публичное право»

 

Подготовка высококвалифицированных, конкурентно способных научно – педагогических кадров высшей квалификации «Доктор PhD», обладающих фундаментальной образовательной, методологической, исследовательской подготовкой и углубленными научными знаниями в области публичного права. 

Специалист, обладающий профессиональными компетенциями, способный:

·  эффективно разрешать правовые  коллизии, возникающие в многонациональной и поликультурной среде,

·  критически мыслить,

·  демонстрировать глубокие научные знания в сфере публичного права

обладающий:

практическими навыками:

·  эффективно осуществлять деятельность по проведению на основе современных теорий и методов самостоятельного научного исследования, характеризующегося академической целостностью,

·   применения углубленных профессиональных знаний на основе международного опыта

·   применения инноваций в научно-педагогической деятельности.

способностями:

при использовании методов эмпирического и теоретического исследования в исследовательской и профессиональной деятельности, выявлять и оценивать проблемные вопросы развития публичных отраслей права.

8D04251 «Частное право»

 

Подготовка высококвалифицированных, конкурентно способных научно – педагогических кадров высшей квалификации «Доктор PhD», обладающих фундаментальной образовательной, методологической, исследовательской подготовкой и углубленными научными знаниями в области частного права.

Специалист, обладающий профессиональными компетенциями, способный:

·  эффективно разрешать правовые  коллизии, возникающие в многонациональной и поликультурной среде,

·  критически мыслить,

·  демонстрировать глубокие научные знания в сфере частного права

обладающий:

практическими навыками:

·  эффективно осуществлять деятельность по проведению на основе современных теорий и методов самостоятельного научного исследования, характеризующегося академической целостностью,

·   применения углубленных профессиональных знаний на основе международного опыта

·   применения инноваций в научно-педагогической деятельности.

способностями:

при использовании методов эмпирического и теоретического исследования в исследовательской и профессиональной деятельности, выявлять и оценивать проблемные вопросы развития науки частного права.

Список преподавателей ВШП «Әділет»в разрезе читаемых дисциплин
  на 2022-2023 учебный год 
    
ФИО преподавателя Должность, ученая /академическая степеньЧитаемые дисциплины 
1 Мороз Светлана Павловна д.ю.н., профессор  ВАК, деканИнвестиционное право, Предпринимательское право
2Ильясова Куляш Муратовнад.ю.н., профессор ВАК Правовое регулирование недропользования
3Черняков Андрей Андреевичд.ю.н., профессор ВАКФинансовое право  
4Елюбаев Жумагельды Сакеновичд.ю.н., профессор ВАКМеждународно-правовая охрана окружающей среды
5Акимбекова Саида Аминовнад.ю.н., доцент ВАКГражданское процессуальное право РК, Доказательство и доказывание в гражданском процессе, Исполнительное производство по гражданским делам
6Порохов Евгений Викторович д.ю.н., академ.профессор Налоговое право РК
7Подопригора Роман Анатольевичд.ю.н., профессор ВАКАдминистративное право
8 Алиханова Гульнара Алтынбековнад.ю.н., академ.профессорДеликтные обязательства, Право собственности и др.вещные права, Обязательственное право
    
    
11Нусенов Жолдасбек Муслимовичк.ю.н., ассоц.профессорКриминология
12Кусаинов Сергазы Жагалбайлинович к.ю.н.Қылмыстық іс-жүргізу практикумы (дуалдық оқыту), Қылмыстық процесстегі ерекше өндірістер, Қылмыстық құқықбұзылықтардың бөлек түрлері бойынша сот сараптамасы, Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы, Прокурорский надзор в РК (р/к яз.), Сот сараптамасы, Қылмыстық процестегі адвокат, Қылмыстық істер бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексерудің ерекшеліктері, Сот дәлелдемелер теориясы, Қылмыстық іс бойынша процессуалдық құжаттарды толтыру мамандық бойынша практикум, ҚХР соттық дәлелдеу теориясы
13Бейсенова Аймхан Усупбаевнак.ю.н., доцент ВАК Проблемы теории государства и права, Теория государства и права, Законотворческий процесс
14Караев Алипаша Агахановичк.ю.н., доцент ВАК, акад. проф., замдеканаПрактикум по специальности Госслужба в РК, Конституционное право РК, Конституционное право КНР, Практикум по специальности Госсслужба в РК, 
15Мушатова Кульбарам Арыстангазовнак.ю.н., доцент ВАК Адвокатура практикум, Судебная экспертология, Адвокат в уголовном процессе
16Шаукенов Али ТемрленовичДоктор PhD, доцент ВАК Налоговые споры
17 Алмагамбетов Пернебай Алмагамбетович к.ю.н., доцент ВАКСот медицинасы және психиатриясы, Ювеналдық юстиция, Сот медицинасы және психиатриясы, Жедел – іздестіру қызметінің негіздері, Криминалистік тактика, Экстремизм және терроризммен күресудің қылмыстық құқықтық негізі, Уголовно-правовая борьба с терроризмом и экстремизмом, Криминалистика (мамандық бойынша практикум), Организация и обустройство криминалистического полигона, Правоохранительные органы
18 Брушковский Константин Брониславовичк.ю.н., доцент ВАКОрганизация расследований уголовных правонарушений, Основы оперативно-розыскной деятельности, Судебная медицина и психиатрия, Криминалистика, Судебная экспертология, Криминалистическая тактика, Организация и обустройство криминалистического полигона
19 Тлегенова Фатима Айдаровнак.ю.н., ассоц.профессорПредставительство в гражданском процессе, Альтернативные способы разрешения гражданско-правовых споров, Международный гражданский процесс, Практикум по гражданскому процессу (дуальное обучение), Процессуальные документы по гражданским делам 
20 Нестерова Елена Викторовнак.ю.н., ассоц.профессорГражданское право РК (общая часть), Гражданское право РК (особенная часть), Договорное право
21Уварова-Патенко Наталья Витальевнак.ю.н., доцент ВАК, ассоц.профессор Предпроектный анализ/Преддипломный анализ
22Романовская Светлана Юрьевнак.ю.н., ассоц.профессор Защита прав потребителей (дуальное обучение)
23Кумысбекова Жанара Тулеуовнак.ю.н., ассоц.профессор Семейное право, Право, Академическое письмо
24Цой Анжелика Никифоровнак.ю.н., доцент ВАК Финансовое право РК, Страховое право, Профилактика правонарушений, Международное уголовное право, Страховое право, Криминология, Уголовно-исполнительное право, Насильственная преступность, Уголовно-исполнительное право, Противодействие коррупции, Уголовное право КНР
25Мухтарова Айжан Калисовнак.ю.н., докент ВАК, акад. профессор Права женщин и детей, Теория государства и права, Права человека и механизм их защиты 
26Сулейменова Гульнара Жахановна к.ю.н., ассоциированный профессор Уголовно-процессуальное право РК
27Саматова Гульнара Бахытовна к.ю.н., доцент ВАК Ювенальная юстиция, Квалификация уголовных правонарушений в сфере экономики, Уголовное право РК (общая часть), Квалификация уголовных правонарушений против личности, Уголовное право РК (особенная часть)  
28Галинская Юлия ВалерьенваДоктор PhD, Чехия  к.ю.н., ассоц.профессор Международное контрактное право (на англ.), Римское право (р/англ.яз)
29Калимбекова Асель Рахатовнак.ю.н., ассоц.профессор ҚР әкімшілік құқығы (р/каз.яз), Актуальные проблемы административной ответственности в РК, ҚР мемлекеттік қызмет (мамандану бойынша практикум), Адам құқықтары және оларды қорғау механизмі, Қытайдың мемлекет және құқық тарихы, Мемлекет және құқық теориясының мәселелері, ҚХР құқықтық жүйесі, Әйелдер және балалар құқықтары, Әкімшілік құқықтың өзекті мәселелері, Конституциялық юстиция, Мамандыққа кіріспе, Призводство по делам об административных правонарушениях
30Калмагамбетов Касым Сериковичк.ю.н., ассоц.профессор Қылмыстық процесте соттық бақылау
31Нуртаева Гульмира Львовнак.ю.н., ассоц.профессор ҚР-ғы банкроттықты құқықтық реттеу
32Айкумбеков Нурлан Рахметуллаевичк.ю.н., ассоц.профессор Трансұлттық қылмыстылыққа қарсы күрес
33Дильмухаметов Салават ЛукмановичДоктор Phd, Латвия, ассоц.профессор Гражданское право РК (общая часть), Защита прав потребителей  (дуальное обучение на англ.), Актуальные проблемы защиты прав потребителей, Защита прав потребителей, Предпринимательское право, Гражданское право РК (особенная часть), Договорное право 
34Тлешалиев Нурлан Даулеткуловичм.ю.н., сеньор-лектор,  замдеканаҚазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (жалпы бөлім), Халықаралық қылмыстық құқық, Криминология, Құқықбұзушылықтарды алдын-алу, Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (ерекше бөлім), Жеке тұлғаға қарсы қылмыстық құқықтық құқықбұзушылықтарды саралау
35Максатов Нуржан Ришатулым.ю.н., сеньор-лектор Азаматтық іс-жүргізу практикумы (дуалдық оқыту), Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу құқығы,Халықаралық жеке құқық, Доказательство и доказывание в гражданском процессе (на каз), Азаматтық процестегі ерекше іс-жүргізу, Нотариат , Азаматтық-құқықтық дауларды реттеудің баламалы тәсілдері, Азаматтық істер бойынша атқарушылық іс-жүргізу,Тұтынушылардың құқықтарын қорғау, Представительство в гражданском процессе (на каз.) 
36 Сагинаев Мейержан Егинбаевичм.ю.н., сеньор-лекторИстория политических и правовых учений, Юридическая риторика, История государства и права зарубежных стран, История государства и права РК,  Сравнительное правоведение
37Грек Евгения Николаевнам.ю.н., сеньор-лектор Правоохранительные органы, Уголовно-процессуальное право РК, Практикум по уголовному процессу (дуальное обучение), Особенности проведения отдельных видов следственных действий, Практикум по уголовному процессу,  Адвокат в уголовном процессе, Прокурорский надзор в РК, Особенности досудебного производства  по уголовным делам, Теория судебных доказательств  
38 Бидайшиева Адема Бахытбековнам.ю.н., сеньор-лекторДиплом алдындағы жоба талдауы/Диплом алдындағы жұмысын талдауы, Халықаралық сауда құқығы, ҚР қаржылық құқық, Сақтандыру құқығы, Салық құқығы, Право, Академиялық хат
39 Акимбекова Меруерт Аминовнам.ю.н., сеньор-лекторИнвестиционное право, Право 
40Гайдаш Аркадий Валерьевичм.ю.н., сеньор-лекторНаследственное право, Гражданское право (общая часть), Корпоративное право,  Гражданское право (особенная часть)
41Чингисбаева Анар Елемесовнам.ю.н., сеньор-лектор ҚР еңбек құқығы (каз.яз/русс. яз), Право социального обеспечения (каз.яз/русс. Яз),  Service learning (каз.яз/русс. Яз), Трудовые споры (на каз.) 
42Амангалиева Айжан Зингалиевнам.ю.н., сеньор-лектор Меншік құқығы және өзге де заттық құқықтар, Рим құқығы, Отбасы құқығы, Шарттық құқық
43Тлеуов Тлеубек Муратовичм.ю.н., сеньор-лектор Құқықтық риторика, Мемлекет және құқық теориясы, ҚР конституциялық құқығы, Шетелдердің мемлекет және құқық тарихы, Адвокатура практикум (каз/русс), ҚР мемлекеттік қызмет (мамандану бойынша практикум), Төрелік құқығы
44 Касымбек Алия Орынбасаровнам.ю.н., сеньор-лекторҚР Конституцияны құқықтық қорғау, ҚХР конституциялық құқық, ҚР конституциялық құқығы, Құқық, ҚР мемлекет және құқық тарихы
45Сулейменов Нариман Сапаровичм.ю.н., сеньор-лектор Патентное право, Патентное право (на англ. языке), Право интеллектуальной собственности (русс/англ.)
46Батырбай Нурбол Мухтарулым.ю.н., сеньор-лектор Қылмыстық процестегі адвокат, Құқықбұзушылықтарды алдын-алу, Мемлекетке қарсы қылмыстық құқықбұзушылықтар, Адвокатура практикумы, Құқық қорғау органдары, Құқық, Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (ерекше бөлім), Қылмыстық-атқару құқығы, Жеке тұлғаға қарсы қылмыстық құқықбұзушыларды саралау
47Әлімов Олжас Төлегенұлым.ю.н., сеньор-лектор Интеллектуалдық меншік құқығы, Патенттік құқық, Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (жалпы бөлім), Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (ерекше бөлім)
48Кудайбергенов Закир Камаловичм.ю.н., сеньор-лектор Таможеннное право, Гражданское право РК (общая часть), Антимонопольное право РК, Договорное право, Гражданское право РК (особенная часть)
49Чиканаева Айгуль БайсеитовнаLLM, UK    сеньор-лектор Семейное право (на англ.яз), Ведение переговоров (русс/ англ.), Ведение переговоров, Международный гражданский процесс (на англ. языке), Международное торговое право (на англ. языке), Нотариат, Международное частное право (на англ.), Практикум по гражданскому праву (на англ.)
50Чиканаев Шаймерден АманжоловичLLM, UK    сеньор-лектор Международное частное право 
51Исанбаева Жанара Максатовна м.ю.н., сеньор-лекторХалықаралық жария құқығы, Жилищное право РК (на каз) , Жилищное право РК
52Оспанова Дарига Казбековнам.ю.н., сеньор-лекторАзаматтық-құқықтық дауларды реттеудің баламалы тәсілдері, Азаматтық істер бойынша атқарушылық іс жүргізу, Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу құқығы
53Абдильдин Эдуард Козыевич м.ю.н., сеньор-лектор Практикум по гражданскому процессу, Представительство в гражданском процессе, Процессуальные документы по гражданским делам, Международный гражданский процесс, Альтернативные способы разрешения гражданско-правовых споров
54Проскурина Кристина Юрьевнам.ю.н., сеньор-лектор Право собственности и другие вещные права , Налоговое право РК
55Заирова Азиза Аркеновна м.ю.н., ассистент профессораУголовное право РК (общая часть), Ювенальная юстиция , Квалификация уголовных правонарушений в сфере экономики, Квалификация уголовных правонарушений против личности, Уголовное право РК (особенная часть)
56Жұмабекұлы Данияр LLM, UK   сеньор-лекторВведение в специальность, Введение в специальность (на англ. яз.)
 Совместители:  
1Аманкожаев Айдын Амантурович LLM, Turkey    сеньор-лекторМұрагерлік құқық, Азаматтық құқықтық қатынас субъектілері
2Казиева Гульжаухар Турсунхановнак.ю.н., ассоц.профессор  (совместитель)Правовое регулирование недропользования, Жер қойнауын пайдалануды құқықтық реттеу, Инвестициялық құқығы, Корпоративтік құқық
3Татаринова Лола Фуркатовнак,ю.н., доцент, совместительЗемельное право РК 
4Нұрахмет Әнуар АйтжанұлыLLM, USA   сеньор-лекторМеждународное финансовое право            (на англ. языке)
5Татаринов Данил Владимировичк.ю.н., ассоциированный профессорМеждународное частное право, Международное торговое право, Международно-правовая охрана окружающей среды, Международное публичное право
МАГИСТРАТУРА
1 Мороз Светлана Павловна д.ю.н., профессор  ВАК, деканПроблемы гражданско-правового регулирования инвестиционных отношений
2Сулейменов Майдан  Кунтуаровичд.ю.н., профессор ВАК Юридические лица в международном частном праве
3Ильясова Куляш Муратовнад.ю.н., профессор ВАК Проблемы регистрации прав на недвижимость
4Карагусов Фархад Сергеевичд.ю.н., профессор ВАККорпоративное право
5Тлегенова Фатима Айдаровнак.ю.н., ассоц.профессорТеория и практика применения гражданско-процессуального законодательства РК, Современные проблемы арбитражного права
6Галинская Юлия ВалерьенваДоктор PhD, Чехия  к.ю.н., ассоц.профессор Актуальные проблемы международного частного права
7Казиева Гульжаухар Турсунхановнак.ю.н., ассоц.профессор  (совместитель)Проблемы регистрации прав на недвижимость
8Бейсенова Аймхан Усупбаевнак.ю.н., доцент ВАК Современные проблемы общей теории права
9Нестерова Елена Викторовнак.ю.н., ассоц.профессорТеория и практика применения гражданского законодательства РК
10Романовская Светлана Юрьевнак.ю.н., ассоц.профессор Актуальные проблемы защиты прав потребителей
11Дильмухаметов Салават ЛукмановичДоктор Phd, Латвия, ассоц.профессор Актуальные проблемы защиты прав потребителей 
12Мукашева Кульгайша Вахитовнак.ю.н., доцент ВАК Обеспечение исполнения обязательств, Обязательственное право: проблемы теории и практики
13Диденко Анатолий Григорьевичд.ю.н., профессор ВАК Обеспечение исполнения обязательств, Обязательственное право: проблемы теории и практики
14Порохов Евгений Викторович д.ю.н., академ.профессор Налоговые обязательства, Налоговые споры
15Шаукенов Али ТемрленовичДоктор PhD, доцент ВАКНалоговые споры
16Нуртаева Гульмира Львовнак.ю.н., ассоц.профессор Энергетическое право
17Айкумбеков Нурлан Рахметуллаевичк.ю.н., ассоц.профессор Есіртке  құралдырына қатысты қылмыстарды  тергеуді өзекті мәселелері
18Калимбекова Асель Рахатовнак.ю.н., ассоц.профессор Актуальные проблемы административной ответственности в РК,  Әкімшілік құқықтың өзекті мәселелері, Конституциялық юстиция
19 Алмагамбетов Пернебай Алмагамбетович к.ю.н., доцент ВАККриминалистік тактиканың өзекті мәселелері, Заманауи ювеналды юстиция мәселелері, Трансұлттық қылмысқа қарсы күрестің өзекті мәселелері , Өмір және  денсаулық қарсы  қылмыстық құқықбұзушылықтарды саралау
20Подопригора Роман Анатольевичд.ю.н., профессор ВАКПроблемы государственно-конфессиональных отношений в РК, Актуальные проблемы административного права
21Саматова Гульнара Бахытовна к.ю.н., доцент ВАК Актуальные проблемы уголовного права, Актуальные проблемы ювенальной юстиции
22 Алиханова Гульнара Алтынбековнад.ю.н., академ.профессорВещное право
23Мушатова Кульбарам Арыстангазовнак.ю.н., доцент ВАК Современные проблемы организации и деятельности адвокатуры в РК
24Кусаинов Сергазы Жагалбайлинович к.ю.н., ассоциированный профессор Актуальные проблемы прокурорского надзора
25Сулейменова Гульнара Жахановна к.ю.н., ассоциированный профессор Актуальные проблемы уголовно-процессуального права
26Цой Анжелика Никифоровнак.ю.н., доцент ВАК Актуальные проблемы международного уголовного права
ДОКТОРАНТУРА
1 Мороз Светлана Павловна д.ю.н., профессор  ВАК, деканАктуальные проблемы предпринимательского права
2Сулейменов Майдан  КунтуаровичАкадемик НАН РК, д.ю.н., профессор ВАК Современные проблемы гражданского законодательства, Философия права
3Карагусов Фархад Сергеевичд.ю.н., профессор ВАКАкадемическое письмо
4Подопригора Роман Анатольевичд.ю.н., профессор ВАКМетоды научных исследований 
5Уварова-Патенко Наталья Витальевнак.ю.н., доцент ВАК, ассоц.профессор Академическое письмо
6Акимбекова Саида Аминовнад.ю.н., доцент ВАКПризнание и приведение в исполнение иностранных судебных и арбитражных решений, Особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел
7Калимбекова Асель Рахатовнак.ю.н., ассоц.профессор Философия права
8Дильмухаметов Салават ЛукмановичДоктор Phd, Латвия, ассоц.профессор Актуальные проблемы предпринимательского права
9Нестерова Елена Викторовнак.ю.н., ассоцированный профессор Современные проблемы гражданского законодательства
10Бейсенова Аймхан Усупбаевнак.ю.н., доцент ВАК Методы научных исследований 

«Әділет» заң жоғары мектебінің білім беру бағдарламаларын интернационалдандыруды дамыту мақсатында мектеп академиялық ұтқырлық бойынша белсенді жұмыс жүргізуде. Осы қызмет аясында мектептің жетекші профессорлары шетелдік жоғары оқу орындарына дәріс курстарымен (Эстония, Германия, ҚХР және т.б.) барады. Академиялық алмасуды кеңейту және біліктілікті арттыру мақсатында мектептің оқытушылары, докторанттары мен магистранттары Германия, ҚХР, Украина, Эстония және т. б. ғылыми тағылымдамадан өтеді.

«Құқық» даярлау бағыты студенттерінің академиялық ұтқырлығы  HOCHSCHULE WISMAR, UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES: TECHNOLOGY, BUSINESS AND DESIGN (Германия,  Висмар қ.) және Xi’anJiaotongUniversity (КНР,  Сиань қ.), Балтық Халықаралық академиясы, «Easteuropeanuniversity «(Тбилиси, Грузия),» Торайғыров университеті » (Павлодар, Қазақстан), Одесса ұлттық университеті. И. И Мечникова (Украина, Киев), Ресей халықтар достығы университеті (РФ, Мәскеу) және т. б.  сияқты шетелдік жоғары оқу орындарымен ынтымақтастық туралы жасалған шарттар шеңберінде жүзеге асырылады. 

2020-2021 оқу жылында Ресей халықтар достығы университетінің (РУДН) заң институты ұйымдастырған күзгі мектеп аясында бакалавриат білім беру бағдарламаларының білім алушылары онлайн форматта оқудан өтті.

Сондай-ақ, 2020-2021 оқу жылында неміс-Ресей заңгерлер қауымдастығы базасында мектеп оқушылары «неміс құқығына кіріспе»тақырыбында күзгі мектепке белсенді қатысты.

Шығыс академиялық ұтқырлық бағдарламасы аясында магистранттар XI ‘ anJiaotongUniversity (ҚХР, Сиань қ.) (ҚХР, Сиань қ.) ғылыми-зерттеу тағылымдамасынан өтті.

2021 жылдың маусым айында заң жоғары мектебінің оқытушылары мен докторанттары халықаралық тағылымдамадан өтті – «қазіргі заманның құқықтық жүйелері: құқықтық дәстүрлер мен транзикциялар», тағылымдама Одесса ұлттық университетінің базасында өтті. 

2021 жылы Erasmus+ жобасы аясында КОУ мен Gdansk University of Gdansk (Польша) арасында ПОҚ академиялық ұтқырлығы туралы шарт жасалды, оған сәйкес 2021 жылғы 15-19 қараша аралығында «Әділет» ЖМК деканы, заң ғылымдарының докторы, профессор С. П. Мороз осы серіктес ЖОО-да «Инвестициялық құқық» бойынша дәрістер курсын оқыды»магистранттар үшін. Өз кезегінде, 2021 жылғы 13-17 желтоқсан аралығында Гданск университетінің (Польша) профессоры, құқық докторы Эдвардас Юхневичус «жеке құқық» ББ бакалавриат студенттері үшін ағылшын тілінде «еуропалық және халықаралық Салық заңы»бойынша дәрістер курсын оқыды.

2021-2022 оқу жылында ЖЖМ студенті Төлеген Сейтақын академиялық ұтқырлық шеңберінде Гданьск университетінің Құқық және әкімшілік факультетінде (Польша) 21.02.2022 бастап 03.07.2022 дейін көктемгі семестрде оқыды. «Әділет» ЖМП студенті Аринова Анар көктемгі семестрде Висмар қаласының қолданбалы ғылымдар, технологиялар және бизнес университетінде (ГФР) оқыды.

2022-2023 оқу жылында күзгі семестр ішінде Орал мемлекеттік заң университетінде. Яковлева (Екатеринбург) «Әділет» ЖММ 6В04216 – «Жария құқық» ББ 3 курс студенттері, 6в04218 – «жеке құқық» А.Ербаева, Б. Қадырберген, Е. Волченкова өз кезегінде Орал мемлекеттік заң университетінің студенттері оқиды. Яковлева (Екатеринбург) Федорин С.және Аширбакив Р. 2022-2023 оқу жылының күзгі семестрінде «Әділет»ЖМП-да оқыды.

2022-2023 оқу жылында күзгі семестр бойы CDT-19-2р тобының студенттері Ким А., Ибраимова Ж. және ТЖ-20-1к тобының студенті Сейдалина с. 01.10.2022 ж. бастап 05.03.2023 ж. дейін Гданьск университетінде (Польша) оқиды.

Сонымен қатар, қазіргі уақытта БК-20-1к тобының студенті Досқожа Ә. А. Мұратқазы 2022-2023 оқу жылының көктемгі семестрінде 20.02.2023-02.07.2023 аралығында Гданьск университетінде (Польша) оқуға құжаттар дайындайды.

Академиялық ұтқырлық 27.12.2021 ж. Гданьск университеті мен Каспий қоғамдық университеті арасындағы шетелде оқыту бағдарламасы туралы келісімге сәйкес жүзеге асырылады.

Жоғары мектептің ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастырудың негізгі мақсаты-гранттық қаржыландыру конкурстарына қатысу, Қазақстан Республикасының құқықтық даму мәселелері бойынша ғылыми-практикалық конференциялар мен дөңгелек үстелдер өткізу есебінен мектептің ғылыми және зерттеу әлеуетін арттыру.

Мектеп оқытушылары азаматтық құқық және азаматтық процесс, қылмыстық құқық және қылмыстық процесс, конституциялық және әкімшілік құқық, салық, кеден құқығы және т. б. салаларда ғылыми зерттеулер жүргізеді.

Қазіргі уақытта КОУ жеке құқық ғылыми-зерттеу институты Азаматтық құқық, халықаралық жеке құқық және төрелік (аралық) құқық саласындағы жетістіктерімен танымал Қазақстандағы жалғыз өркениет ғылыми орталығы болып табылады, оның барлық қызметкерлері жоғарыда аталған мамандықтар бойынша заң ғылымдарының докторлары мен кандидаттары болып табылады.

З.ғ. д., академиялық профессор М. К. Сүлейменов азаматтық құқық саласындағы мамандардың ғылыми қарым  қатынасының жаңа нысаны-жыл сайынғы өркениеттік оқуларды тәжірибеге енгізді. Олар неміс техникалық ынтымақтастық қоғамымен (GTZ) бірлесіп Халықаралық ғылыми-практикалық конференциялар түрінде өткізіледі және көптеген қатысушыларды тартады, бұл ғылыми қоғамның және ең алдымен жас ғалымдардың азаматтық құқық ғылымына деген қызығушылығын көрсетеді.

ЖШП ҒЗИ-да ғылыми кадрларды даярлау бойынша жұмыс істеу үшін қолайлы жағдайлар жасалғанын атап өткен жөн. Ғылыми-зерттеу институтының қызметкерлері (Сулейменов М.К., Ильясова К. М., Бусурманов ж. д., Подопригора Р. А., Караев А. А., Карагусов Ф. С., Мукашева К. в., Казиева г. Т., Дүйсенова А. Е., Алиханова Г. А. және т. б.) студенттердің, магистранттардың және докторанттардың бітіру жұмыстарына ғылыми жетекшілік етеді.

Жеке құқық ҒЗИ-да Институт басылымдарының кітапханасы ұйымдастырылған, оны студенттер мен магистранттар, сондай-ақ докторанттар өздерінің ғылыми жұмыстарын дайындау кезінде пайдаланады. Жеке құқық ҒЗИ-де "Әділет"ЖММ магистранттарының ғылыми-өндірістік практикасы ұйымдастырылып, өткізіледі.

Мектептің ғылыми қызметінде ҚР Әділет министрлігінің, ҚР Жоғарғы Сотының, ҚР Конституциялық Кеңесінің, заңнама және құқықтық ақпарат институтының, ҚР Бас прокуратурасының және басқа да органдардың сауалдары бойынша ПОҚ-ның сараптамалық құқықтық қорытындылары, сондай-ақ Қазақстан Республикасы мен шет елдердің ғылыми журналдарында жарияланымдар маңызды орын алады.

"Әділет" ЖМК оқытушылары әлеуметтік-экономикалық және гуманитарлық ғылымдар саласындағы іргелі және қолданбалы зерттеулерді орындайды, оларды жүзеге асыру ПОҚ зерттеу жұмыстарын орындау арқылы жүзеге асырылады.

Жыл сайын "Әділет" ЖММ, Жария құқық ҒЗИ, жеке құқық ҒЗИ және Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Қорымен бірлесіп дәстүрлі ғылыми-теориялық конференциялар өткізеді, оған мектеп оқытушыларынан басқа студенттер, магистранттар мен докторанттар да белсенді қатысады.

"Әділет" ғылыми еңбектері "журналы оқытушылардың ғана емес, сонымен қатар студенттердің, магистранттардың, докторанттардың ғылыми мақалаларын жариялайтын "Әділет"ЖММ мерзімді басылымы болып табылады. Бұл басылымның ұзақ тарихы бар және 1996 жылдан бастап жылына 4 рет кезеңділікпен шығарылады және Қазақстанның жетекші ғылыми заң журналдарының бірі болып табылады. Редакциялық алқаның құрамына Қазақстанның көптеген танымал заңгер-ғалымдары кірді және кіреді, журналдың бас редакторлары әр жылдары ҚР ҰҒА академигі М. Т. Баймаханов, профессор С. В. Алимов, профессор Ж. М. Нүсенов болды. 2015 жылы және қазіргі уақытқа дейін бас редактор заң ғылымдарының кандидаты, Каспий қоғамдық университетінің "Әділет" ЖМК қауымдастырылған профессоры А. Р. Қалымбекова болып табылады.

Қазіргі уақытта журналдың редакциялық алқасының құрамына ҚР ҰҒА академигі М.К. Сүлейменов, Украина ҰҒА академигі, з.ғ. д., профессор Н. С.Кузнецова, з. ғ.д., профессор А. Г. Диденко, з. ғ. д., профессор К. М. Ильясова, з. ғ. д. кіреді., профессор Карагусов Ф.С., Caspian University құрметті профессоры, құқық докторы Рольф Книппер (ГФР), құқық докторы Ахим Шрамм (ГФР), з. ғ.д., профессор Ниязова А.Н. (Қырғыс Республикасы), з. ғ. д., профессор Носиров х. т. (Тәжікстан), д. ю.Н., профессор Самарқожаев б. б. (Өзбекстан) және заң ғылымының басқа да көрнекті өкілдері.

Заң клиникасы. Ю. г. Басина, халықтың әлеуметтік қорғалмаған топтарына өтеусіз заң көмегін көрсету мақсатында белгілі қазақстандық заңгер Ю. г. Басиннің шәкірттері құрған. Мұнда тәжірибелі оқытушылардың жетекшілігімен жоғары курс студенттері кеңес беру және клиенттермен жұмыс істеу дағдыларын игере алады, ҚР заңнамасын қолдану бойынша өз білімдерін пайдалана алады. Заң клиникасы. Ю. г. Басина заңгер студенттердің дағдыларын дамытудың практикалық базасын ғана емес, сонымен қатар КОУ-ның маңызды әлеуметтік жобасын ұсынады.

"Криминалистика" пәні бойынша зертханалық сабақтар өткізу Каспий қоғамдық университетінің "Әділет" ЖМП құрылымдық бөлімшесі болып табылатын "криминалистикалық техника" оқу-зерттеу зертханасы болып табылатын аудиториямен арнайы жабдықталған. Онда криминалистикалық техника кабинеті және криминалистикалық тактика кабинеті орналасқан. Зертханалық және практикалық сабақтарды өткізу үшін заманауи сот-медициналық құралдар қолданылады: бейне және аудио жабдықтар, әртүрлі іздермен жұмыс істеуге арналған құралдар және т. б.

Зертхана микроскоптарды, салыстырмалы микроскоптарды, ультракүлгін, инфрақызыл сәулеленуі бар аспаптарды пайдалана отырып сараптама жүргізу кезінде заттай дәлелдемелермен жұмысты көрсету үшін қажетті аппаратурамен жабдықталған. Зертханада іздерді анықтау, бекіту, алу және зерттеу үшін қажетті криминалистикалық техника құралдары да бар.

Мультимедиялық және бейне жабдықтары кеңінен қолданылады. Жиналған бейне кітапхананың оқу және деректі фильмдері әртүрлі тақырыптар бойынша көрсетіледі, мысалы, оқиға орнын тексеру, сайттағы айғақтарды тексеру, тергеу эксперименті, бетпе-бет ставка, кісі өлтіру және басқа да қылмыстарды тергеу. Көрнекі дисплей студенттердің оқу материалын тереңірек игеруіне ықпал етеді.

Студенттердің практикалық дағдыларын қалыптастыру және нақты сот процестеріне жақын жағдайларда даярлау мақсатында ЖЖМ базасында "сот отырысы залы"оқу зертханасы құрылды. Оқу зертханасы азаматтық және қылмыстық іс жүргізу циклдерінің пәндері бойынша оқу процесін қамтамасыз етеді.

Сот отырысы залы "құқық" даярлау бағыттарының студенттері үшін практикалық оқу сабақтарын, семинарлар мен консультациялар өткізуге арналған мамандандырылған кабинет болып табылады.

Сот отырысы залының жұмыс істеуінің мақсаты студенттердің негізгі білім беру бағдарламаларын іске асыру барысында ҚР Азаматтық іс жүргізу құқығы, ҚР Қылмыстық іс жүргізу құқығы және басқа да арнайы курстар пәндері бойынша сабақтар өткізу кезінде кәсіби дағдылар мен дағдыларды алуы болып табылады.

- "Мемлекеттің және халықаралық ұйымдардың азаматтық құқықтық қатынастарға қатысуы: теория және практика мәселелері" (АР09260554) жалпы сомасы 34 802 029 теңге, осы тақырып бойынша ғылыми басшылықты з.ғ. д., академиялық профессор М. К. Сүлейменов жүзеге асырады.
"Әділет" заң жоғары мектебінің "Құқық" даярлау бағыты бойынша оқу процесінің маңызды элементтері дуальды оқыту болып табылады -
 6в04218 - "жеке құқық" және 6В04219 - "Құқықтану (қытай тілі мен ҚХР құқығын тереңдетіп оқытумен)" білім беру бағдарламаларында бітіру курсының 7 семестрінде "тұтынушылардың құқықтарын қорғау" және "азаматтық процесс бойынша Практикум"пәндері шеңберінде студенттерді дуальды оқыту көзделген. Оқытудың бұл түрі дуальді оқыту туралы шартқа сәйкес оқу процесін іске асыруды көздейтіндігіне байланысты "Әділет" ЖМК осы қызмет бағытында белсенді жұмыс жүргізеді. Бүгінгі таңда "Ұлттық тұтынушылар лигасы"РҚБ-мен дуальды оқыту туралы шарт және "Алматы қаласы бойынша Соттар әкімшісі"РММ-мен студенттер мен магистранттардың кәсіби практикасын өткізудегі ынтымақтастық туралы Меморандум жасалды. 6В04216 - "Жария құқық" ББ шеңберінде дуальды оқыту форматын іске асыру "қылмыстық процесс бойынша Практикум" және "жедел-іздестіру қызметінің негіздері"пәндерін зерделеу кезінде жоспарланады. Осы мақсатта "Әділет" ЖШП Алматы қалалық адвокаттар алқасының және Алматы қаласы полиция департаментінің Алатау аудандық полиция басқармасының адвокаттарымен дуальды оқыту туралы шарттар жасасты. 6В04217 - "сот-құқық қорғау қызметі" ББ студенттерге "Сот медицинасы және психиатрия" және "жедел-іздестіру қызметінің негіздері" пәндерін оқу кезінде дуальды оқыту форматы шеңберінде білімді игеруге мүмкіндік береді, ол үшін Алматы қаласының сот сараптамалары орталығымен дуальды оқыту туралы шарт жасалды.

2020 жыл

 

2020 жылы ЖЖМ студенттері келесі конференцияларға қатысты: «жеке құқықтың өзекті мәселелері» атты жыл сайынғы Басин оқулары аясындағы Халықаралық студенттік ғылыми-практикалық конференция (Алматы қ., Каспий университеті, 2020 ж. 30 сәуір); министрліктен Mirai-2019 бағдарламасы шеңберінде Жапонияның Токио қаласында «құқық үстемдігі» Халықаралық конференциясы Жапонияның Сыртқы істер 22.01. -29.01.2020 ж.; V Халықаралық ғылыми-практикалық конференция (симпозиум) жас зерттеушілерге арналған «қазіргі заманғы құқықтың өзекті мәселелері: қоғамдық және жеке бастамалардың арақатынасы» 11 қараша 2020 ж., Краснодар қаласы, РФ; «Қазіргі әлемдегі адам құқықтарын қорғау: тұжырымдамалар, механизмдер және тәрбие мәселелері» тақырыбындағы ХIV халықаралық ғылыми-практикалық конференция Қазақстан Республикасының мемлекеттік егемендігін өткізудің 30-шы жылы (Алматы қ. – Нұр-сұлтан Қ., Каспий университеті, ҚР Тұңғыш Президенті Қоры, 2020 жылғы 10 желтоқсан)  

«Әділет» ЖММ студенттері студенттік ғылыми жұмыстардың лауреаттары, сондай-ақ студенттік гранттардың лауреаттары болып табылады. Осылайша, 2020 жылы Caspian Dream Team студенттері-Ф. Иминов, Д. Серікқанов, к. Грешников Тұңғыш Президент Н. Назарбаев Қорының студенттік стипендия алуға арналған республикалық конкурстың жеңімпаздары атанды. Сондай-ақ, К.Грешников білім, ғылым, спорт және мәдениетке қосқан үлесі үшін «Тәуелсіз мемлекеттер ынтымақтастығының үздік студенті-2020» медалімен марапатталды.

ББ студенттері түрлі халықаралық мамандандырылған конкурстардың қатысушылары мен жүлдегерлері болып табылады. Сонымен, студент Д. Искакова 5В030100-Құқықтану мамандығы бойынша Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындары студенттерінің Республикалық пәндік олимпиадасына қатысты (Нұр-сұлтан Қ., оған кіру. Л.Н. Гумилева, 31 қазан 2020 ж.). «ВАВТ – 2020 Халықаралық сатып алу-сату» халықаралық коммерциялық төрелік бойынша VII Халықаралық студенттік конкурсқа қатысушылар. М. Г. Ресей Федерациясының Экономикалық даму министрлігінің Бүкілресейлік сыртқы сауда академиясы және Ресей Федерациясының Сауда-өнеркәсіп палатасы (РФ, Мәскеу қ., 7-21 қазан 2020 ж.) өткізген Розенберг студенттер Нұрсейіт А., Мычка к., Мартынова Л. болды.

Студенттер т. Сейтақын, А. Ибраим, М. Мухидиновна алдағы AIFC Court and IAC Moot Court ойын сот процесіне (Нұр-сұлтан Қ., 6 қазан 2020 ж.) және IAC Mock Arbitration moot – халықаралық төрелік орталығының АХҚО (Нұр-сұлтан Қ., 16-17 қараша 2020 г.).

Каспий университетінің» Әділет «ЖММ командасы құрамында магистранттар Проскурина Кристина, Нұрсейіт Азиз және Мычк Кристина, Мартынова Лидия студенттері бар, PhD жаттықтырушысы, қауымдастырылған профессор дильмухаметова Салавата Лукмановичтің жетекшілігімен» вавт – 2020 Халықаралық сатып алу-сату » халықаралық коммерциялық төрелік бойынша VII Халықаралық студенттік конкурсқа белсенді қатысты. М. Г. Розенберг., оның қорытындысы бойынша Проскурина Кристина «ОТВ үздік спикері-өкілі» номинациясында 1 орын алды.

2020 жылы з.ғ. д., профессор С. П. Мороз «Ы. Алтынсарин», «әділет органдары жүйесінің дамуына қосқан үлесі үшін» медалімен,»Қазақстан Конституциясына 25 жыл» медалімен,

2020 жылы з.ғ. д., профессор,ҚР ҰҒА академигі М. К. Сүлейменов «Қазақстан Конституциясына 25 жыл»медалімен марапатталды.                                             

2020 жылы з. ғ. д., профессор А. Г. Диденко»Қазақстан Конституциясына 25 жыл» наградалары бойынша медаль,

2020 жылы з. ғ. д., профессор К. М. Ильясова»Қазақстан Конституциясына 25 жыл» медалімен марапатталды,

2020 жылы з. ғ. д., профессор Ф. С. Карагусов»Қазақстан Конституциясына 25 жыл» медалімен марапатталды,

2020 жылы з. ғ. д., профессор А. А. Черняков»Қазақстан Конституциясына 25 жыл» медалімен марапатталды,

2020 жылы з. ғ. д., профессор Р. А. «Қазақстан Конституциясына 25 жыл»медалімен марапатталды,

2020 жылы з. ғ. к., қауымдастырылған профессор К. в. Мұқашева «әділет органдары жүйесінің дамуына қосқан үлесі үшін»медалімен марапатталды

2020 жылы з.ғ. к., қауымдастырылған профессор Е. В. Нестерова «Қазақстан Конституциясына 25 жыл» медалімен, «Әділет органдарының үздігі»төсбелгісімен марапатталды.

2020 жылы з. ғ. к., қауымдастырылған профессор С. ю. Романовская»Қазақстан Конституциясына 25 жыл» медалімен марапатталды,

2020 жылы з.ғ. к., академиялық профессор А. А. Караев «Қазақстан Конституциясына 25 жыл» медалімен, «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл»медалімен марапатталды.

2020 жылы з.ғ. к., қауымдастырылған профессор Ж. М. Нүсенов «Қазақстан Конституциясына 25 жыл»медалімен марапатталды.

2021 жыл

 

2021 жылдың қыркүйегінде «Жария құқық» ББ 2 курс студенті Э.Надиров ТМД ПАА қатысушы-мемлекеттің «әлем елінің сайланатын жүйелері» студенттері арасындағы интернет-олимпиаданың ұлттық кезеңінің жүлдегері атанды, оның ұйымдастырушысы ҚР Орталық сайлаушысы, Қазақстан ЖОО қауымдастығы және ТМД Парламентаралық Ассамблеясы жанындағы демократия халықаралық даму мониторингі институты болды.

2021 жылғы 02 желтоқсанда Санкт-Петербург қаласында біздің студент Надиров Эмин ТМД құрама командасының құрамында өнер көрсетіп, Халықаралық ғылыми пікірталастардың жеңімпаздарының бірі болды.  сілтеме

25 мамыр 2021 ж.заң клиникасының дәрігерлеріне. Басина Ю. г. (Бибикова к., Галимзянова в., Грешникова к., Ли Ю., Мартынова л., Мычке к., Омаров С. және т. б.)) ақпараттық медиа корпорациясының өкілдері Zakon.kz халықтың әлеуметтік-тәуелді топтарына құқықтық көмек көрсетудегі белсенді жұмысы үшін алғыс хаттар табысталды

2021 жылғы 27 наурызда Caspian University «Әділет» ЖММ студенттері Сулейман Демирель атындағы университет (SDU) базасында өткен «SDU MOOT COURT CUP 2021» республикалық байқауына қатысты.

Moot Court – бүкіл әлемдегі заң мамандықтарының студенттеріне арналған танымал конкурстардың бірі. Бұл әр тарап қарсыласынан өзінің артықшылығын растайтын Имитациялық сот ісін білдіреді.

Коронавирустық инфекцияның таралу қаупіне байланысты бұл іс-шара онлайн режимінде өтті.

Үш турдың қорытындысы бойынша Caspian Dream Team 2-ші орынды иеленді.

2021 жылғы 6-27 ақпан аралығында Caspian University «Әділет» ЖММ студенттері Сүлейман Демирел атындағы университет (SDU) базасында өткен Республикалық құқықтық турнирге қатысты.

Биылғы жылы дұрыс турнир онлайн форматта өткізілді. Бұл іс-шараның негізгі мақсаты студенттердің кәсіби дамуы және болашақ заңгер-практиктердің бәсекелестігін дамыту, сондай-ақ азаматтық құқық және азаматтық сот ісін жүргізу саласындағы заңгер мамандығының қыр-сырын нақты мысалдармен көрсету және қатысу болып табылады.

Ережелер бойынша студенттер жарысы 4 турға қатысуы керек еді:

I-тур. Викторина. Азаматтық құқық, Азаматтық іс жүргізу құқығы және корпоративтік құқық туралы білімді тексеру.

II тур. Synergy Partners заң фирмасының өкілдерінен жазбаша істі шешу.

III-тур. Ауызша презентация (заңгерлік кеңес), жазбаша жағдайларды қорғау.

IV тур. Келіссөздер. Екі компания лицензиялық шарттың талаптары бойынша келісуі керек.

Төрт турдың қорытындысы бойынша Caspian Dream Team 1-ші орынға ие болды.

2021 жылы з.ғ. д., профессор С. П. Мороз Қазақстан Республикасының Білім беру жүйесін дамытуға қосқан зор үлесі үшін алғыс хатпен, ҚР БҒМ Құрмет грамотасымен, ҚР Президентінің Құрмет грамотасымен марапатталды.

2021 жылы з.ғ. д., профессор,ҚР ҰҒА академигі М. К. Сүлейменов ҚР Президентінің «алғыс хат» алғыс хатымен, «Барыс» орденімен, ҚР Бас прокуратурасымен» халықаралық ынтымақтастықты дамытуға қосқан үлесі үшін «төсбелгісімен,»ҚР прокуратурасына 30 жыл»медалімен марапатталды.

2021 жылы з. ғ. д., академиялық профессор Акимбекова с. а. ҚР Білім және ғылым Министрлігінің «Алғыс хат»алғыс хатымен марапатталды,

2021 жылы з. ғ. М., сеньор-лектор н. Р.Мақсатов ҚР Президентінің Құрмет грамотасымен марапатталды.

2021 жылы Сеньор-лектор О.Т. Алимов ҚР Білім және ғылым Министрлігінің «Алғыс хат»Құрмет грамотасымен марапатталды.                                       

2022 жыл

 

2022 жылғы 15-18 наурыз аралығында Мәскеу қаласында М. Г. Розенберг атындағы халықаралық коммерциялық төрелік бойынша IX Халықаралық студенттік байқау өтті. Конкурстың ұйымдастырушылары-Бүкілресейлік сыртқы сауда академиясы (ВАВТ) және Ресей СӨП жанындағы Халықаралық коммерциялық төрелік сот (ХҒС). Байқауға Ресей, Армения, Қазақстан, Тәжікстан, Өзбекстан және Беларусь елдерінен 36 команда қатысты. Бұл байқауда Қазақстан Республикасының атынан Каспий университетінің командасы қатысты. Біздің университетті ұсынған команданың құрамына Кристина Проскурина (команда капитаны), Олжас Алимов, Нұржан Мақсатов және Динара Молдабергенова кірді. Команданың жаттықтырушысы заң ғылымдарының докторы, «Әділет»Жоғары құқық мектебінің академиялық профессоры Саида Аминовна Акимбекова болды.

Төрешілер топ мүшелерінің сыртқы экономикалық қызметті құқықтық реттеу және төрелік құқық, оның ішінде халықаралық әмбебап конвенциялар, басқа да халықаралық құжаттар мен қағидаттар, сондай-ақ төрелік регламенттер, оның ішінде Ресей Федерациясының СӨП жанындағы ХҒС регламенті, сондай-ақ тамаша командалық жұмыс мәселелері бойынша жоғары теориялық дайындығын атап өтті. Байқау қазылар алқасының төрағасы, Ресей Федерациясының СӨП вице-президенті Вадим Чубаров атап өткендей, халықаралық коммерциялық төрелік дауларды реттеу және сыртқы экономикалық байланыстар бойынша мамандарды біріктіру тәсілі ретінде белсенді дамып келеді және бұл байқау осыны растайды! Байқау қорытындысы бойынша Каспий университетінің командасы «заң ойлаудағы Логика» номинациясын жеңіп алып, «жауапкердің үздік меморандумы»номинациясында жүлделі орынға ие болды. Сонымен қатар, біздің команда мүшесі Олжас Әлімов «сенімді өнер көрсету – топ 5″номинациясы бойынша жүлделі орынға ие болды! 

2022 жылғы 22 сәуірде CASPIANUNIVERSITY «Әділет» Жоғары құқық мектебінің студенттері ҚР жоғары оқу орындарының білім алушылары арасында құқықтану бойынша Республикалық пәндік олимпиадаға қатысты.  Биыл республикалық олимпиада Еуразия ұлттық университетінде өтті. Л.Н. Гумилева.

Олимпиада ережелеріне сәйкес студенттер екі кезеңде 120 ситуациялық тестті шешуі керек еді. Ситуациялық тестілерді шешу үшін азаматтық құқық, Азаматтық процесс, қылмыстық құқық және қылмыстық процесс бойынша 40 кейспен танысу қажет болды. Әр жағдайға әр түрлі дәрежедегі үш сұрақ қойылды. Сонымен қатар, әр сұрақта жалғыз дұрыс жауабы бар төрт нұсқа болды.

Олимпиаданың екі турының қорытындысы бойынша Caspianuniversity «Әділет» ЖШП командасының қатысушылары төрт жүлделі орынға ие болды.

Сталик Эльмира олимпиаданың жеңімпазы атанды және 1 орын үшін дипломмен марапатталды. 2023 жылы ҚР БҒМ олимпиадаларын өткізу ережесі бойынша құқықтану бойынша республикалық олимпиаданы өткізу құқығы біздің университетке өтеді.

Рахимов Ансар 2 орын үшін дипломмен марапатталды.

Ибраим Айтолқын 2 орын үшін дипломмен марапатталды.

Рахманов сұлтан-Мұхамед 3 орын үшін дипломмен марапатталды.

2022 жылғы 23 мамырда құқық даярлау бағыты бойынша диссертациялық кеңесте «Әділет» Жоғары құқық мектебінің докторанттары М. А. Әкімбекова мен В. В. Тен диссертацияларын қорғады.

 

2022 жылғы 16 қыркүйекте Caspian University сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Агенттігімен, желілік басылыммен бірге Zakon.kz «Параграф» ақпараттық жүйесі Алматы қаласында «Алматы Арена» спорт кешенінде өткен «Халық заңгері»Жалпыұлттық әлеуметтік маңызы бар тегін акциясын ұйымдастырушылардың бірі болды.

Жобаның мақсаты-құқықтық сауаттылықты арттыру және азаматтарға, әсіресе халықтың осал топтарына: кедейлерге, көп балалы отбасыларға, жалғызбасты аналарға, мүмкіндігі шектеулі адамдарға, шағын және орта бизнес өкілдеріне, студенттерге және т.б. тегін заңгерлік көмек көрсету.

Заң клиникасы. Ю. г. Басина Caspian University оны өткізуге белсенді қатысты. Осы акцияны өткізу қорытындысы бойынша «ЮрИнфо «компаниясы» ЖШС Бас директоры Михаил Коломин заң клиникасының клиникаларына үлкен алғысын білдірді. Ю. г. Басина «Халық заңгері» республикалық акциясына белсенді қатысқаны үшін олардың барлығын сертификаттармен марапаттады. 

Осындай ірі іс-шараға қатысқан студенттеріміз «Халық заңгері» республикалық акциясы біздің құқықтық демократиялық мемлекетіміздің дамуына ықпал ететінін түсінді, онда заңдылықты сақтау, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын құрметтеу сөзсіз басымдыққа айналуы тиіс.

Пайдалы сілтемелер​

Ғылыми еңбектері "Әділет"
Диссертациялық Кеңес
Докторантурадан кейінгі ереже
Жұмыс параграфы
Заңдар, бұйрықтар РК
Гранттық жоба

Консультация

Получить консультацию в Caspian University