Template is not defined.

Университетке ауысу

Аударма кезіндегі талаптар:

 

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларының 31-тармағына сәйкес:

Білім алушыларды бір ЖЖОКБҰ-дан екіншісіне ауыстыру және қайта қабылдау жазғы және қысқы демалыс кезеңінде жүзеге асырылады.

Білім алушыны ауыстыру кезінде ЖЖОКБҰ қабылдаушы дайындық бағытын, білім беру бағдарламасының бейінін, оқу жетістіктерін, сондай-ақ білім алушылардың академиялық адалдығын бұзу жағдайларын ескереді.

ЖЖОКБҰ білім алушысы, егер олар жеке оқу жоспарына (1 курс 1 семестр) сәйкес игерілетін бағдарламаның бірінші академиялық кезеңін толық аяқтаған болса, оқудан шығарылғаннан кейін ауыстырылады немесе қайта қабылданады.

 

«Каспий қоғамдық университеті»ҚБ академиялық саясатына сәйкес:

б.15.4. Білім алушыларды ауыстыру немесе қайта қабылдау кезінде олар алдыңғы академиялық кезеңдерде оқыған білім беру бағдарламасының пәндеріндегі академиялық айырмашылық айқындалады.

Оқу жұмыс жоспарлары пәндеріндегі академиялық айырмашылықты (бұдан әрі-ОЖБ) университет зерделенген пәндер тізбесі, олардың бағдарламалары және транскрипте көрсетілген академиялық сағаттардағы немесе кредиттердегі көлемдер немесе білім алуды аяқтамаған адамдарға берілетін анықтама негізінде айқындайды.

Б.15.5. Білім алушыны басқа ЖОО-дан ауыстыру және қайта қабылдау оқу жоспарларының айырмасы жойылғаннан кейін кредиттердің талап етілетін саны сәйкес келген жағдайда тиісті курсқа жүзеге асырылады. Бұл ретте рупадағы айырмашылық бакалавриат ББ үшін 25 кредиттен аспауға тиіс. Оқу пәндеріндегі академиялық айырмашылық 25 кредиттің жалпы көлемінен асып кеткен жағдайда, ауыстыру және қалпына келтіру төмендегі курсқа жүзеге асырылады.

б.15.11. Игерілген кредиттерді қайта есептеу білім беру бағдарламаларын, игерілген пәндер тізбесінің мазмұнын, олардың көлемін, алған білімдерін, іскерліктерін, дағдылары мен құзыреттерін, сондай-ақ оқыту нәтижелерін салыстыру негізінде жүзеге асырылады. Оқу пәндері бойынша игерілген кредиттерді қайта есептеу кезінде қорытынды бақылау нысандарындағы айырмашылық назарға алынбайды.

б.15.12. Білім алушыны шетелдік білім беру ұйымынан ауыстыру немесе қайта қабылдау кезінде игерілген оқу бағдарламалары туралы құжат (академиялық анықтама немесе транскрипт), сондай-ақ Қазақстан Республикасында нострификациялау рәсімінен өтетін алдыңғы білім беру деңгейін аяқтау туралы құжат тапсырылады.

б.15.13. Тұлғалар шетелдік жоғары оқу орнынан ауыстыру немесе қайта қабылдау кезінде құжаттармен қатар шетелдік жоғары оқу орындарына түсу кезінде түсу сынақтарының нәтижелерін де ұсынады.

Аударма кезінде

Мөрмен бекітілген ректордың (оқу жұмысы жөніндегі проректордың) бұрыштамасымен аударма жүзеге асырылатын ЖЖОКБҰ — ның келісім-өтініші;
Қолы мен мөрі бар ресми транскрипт;
Шекті баллы бар ҰБТ/КТ сертификатының көшірмесі;
Шығармашылық емтихан нәтижелерінің көшірмесі (сәулет және Дизайн ББ үшін);
Алдыңғы білім деңгейін қоса бере отырып, аттестаттың/дипломның көшірмесі;
Жеке куәліктің көшірмесі;

Қалпына келтіру кезінде

Қолы мен мөрі бар ресми транскрипт
Шекті баллы бар ҰБТ/КТ сертификатының көшірмесі;
Шығармашылық емтихан нәтижелерінің көшірмесі (сәулет және Дизайн ББ үшін);
Алдыңғы білім деңгейін қоса бере отырып, аттестаттың/дипломның көшірмесі;
Жеке куәліктің көшірмесі;

Ауыстыруға немесе қалпына келтіруге болатын білім беру бағдарламалары:

Бакалавриат

 

Білім беру саласының коды және жіктелуі

Дайындық бағыттарының коды және жіктелуі

Білім беру бағдарламасы тобының нөмірі және атауы

Білім беру бағдарламаларының коды және атауы

6b02 өнер және гуманитарлық ғылымдар

6B021-өнер

В031-Сән, интерьер дизайны және өнеркәсіптік дизайн

6в02102-Дизайн

6B023-Тілдер мен әдебиеттер

В036-аударма дело

6в02303-мәдениетаралық-коммуникативтік аударма

6b03 әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат

6b031-әлеуметтік ғылымдар

В041-Психология

6в03105-клиникалық психология

6в03106-ұйымдастыру психологиясы

6b04 Бизнес, басқару және құқық

6B041-Бизнес және басқару

В046-Қаржы, экономика, банк және сақтандыру дело

 

6В04112-Мемлекеттік қаржы

6в04113-Корпоративтік қаржы

6B042-құқық

В049-Құқық

6В04216-Жария құқық

6в04217-сот-құқық қорғау қызметі

6В04218 – жеке құқық

6в04219-Құқықтану (қытай тілі мен ҚХР құқығын тереңдетіп оқытумен)

6b06 ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

6b061-ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

В057-Ақпараттық технологиялар

6в06120-бағдарламалық жасақтама

6b07 инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6B072 – өндіріс және өңдеу салалары

В271-Мұнай-газ дело

6в07222-Мұнай инженериясы

В071-тау-кен дело және пайдалы қазбаларды өндіру

6В07252 – тау-кен және мұнай-газ дело

6в07223-Геология және табиғи ресурстарды барлау

6b073-сәулет және құрылыс

В073-Сәулет

6в07325-сәулет

В074-қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс

6в07326-құрылыс

6b10 Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамсыздандыру (медицина)

6b101-Денсаулық сақтау

В084-Мейірбике дело

6в10127-мейірбике ісін басқару

В086 – Жалпы медицина

6В10128 – Жалпы медицина*

6b11 қызметтер

6B112-өндірістегі гигиена және еңбекті қорғау

В094-санитарлық-профилактикалық іс-шаралар

6В11229 – тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау

* 6в10128 – Жалпы медицина – Серік Эльмира білім беру бағдарламасына жетекшілік ететін кеңсе тіркеушісі (тел.: 87079353778)

Магистратура

 

Білім беру саласының коды және жіктелуі

Дайындық бағыттарының коды және жіктелуі

Білім беру бағдарламасы тобының нөмірі және атауы

Білім беру бағдарламаларының коды және атауы

7м04 Бизнес, басқару және құқық

7М041-Бизнес және басқару

М072-Менеджмент және басқару

7м04130-корпоративтік менеджмент (2 г. о.)

7м04131-корпоративтік менеджмент (1 г. о.)

7М04157 – іскерлік әкімшілендіру (1,5 г. о.)

М074-қаржы, банк және сақтандыру дело

7м04136 қаржылық тәуекел-менеджмент (1 г. о.)

7м04137 қаржылық тәуекел-менеджмент (2 г. о.)

7М042-құқық

М078-Құқық

7м04239-Жария құқық (1 г. о.)

7м04240-Жария құқық (2 г. о.)

7М04241 – жеке құқық (1 г. о.)

7М04242 – жеке құқық (2 г. о.)

7м07 инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

7М072-өндірістік және өңдеу салалары

М115-Мұнай инженериясы

7м07243-Мұнай инженериясы-1,5 г. о.

7м07244-Мұнай инженериясы-2г. о.

М121-Геология

7м07245-Геология және табиғи ресурстарды барлау-1,5 г. о.

7м07246-Геология және табиғи ресурстарды барлау-2г. о.

Для полной консультации и представления документов на перевод/восстановление обращения по адресу: г. Алматы пр-т. Сейфуллина 521 1 этаж 113 кабинет

Ответственное лицо по переводам/восстанов-Касымхан Молдир Еркиновна (87714415046)