обеспечение прав человека в области медицины и генетики в эпоху цифровизации

Caspian University 30 жылдығына арналған «Цифрландыру дәуіріндегі медицина және генетика саласындағы адам құқықтарын қамтамасыз ету» атты VI Халықаралық ғылыми-практикалық конференция

2022 жылдың 10 желтоқсанында «Әділет» заң жоғары мектебі мен Caspian University Қоғамдық құқық ғылыми-зерттеу институты Нұрсұлтан Назарбаев Қорының қолдауымен «Цифрландыру дәуіріндегі медицина және генетика саласындағы адам құқықтарын қамтамасыз ету» тақырыбында кезекті XVI халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясын өткізді.
Конференцияға қатысушыларға құттықтау сөз сөйледі:
– Caspian University ректоры атынан профессор, PhD, ғылым және стратегиялық даму жөніндегі проректор Куатбаев А.К.сөз сөйледі,
– Нұрсұлтан Назарбаев Қорының атынан – Қор атқарушы директорының орынбасары, Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Адам құқықтары жөніндегі комиссияның төрағасы, Еуропа Кеңесі Венеция комиссиясының Қазақстан Республикасынан мүшесі, заң ғылымдарының докторы, профессор Игорь Иванович Рогов,
– Нұрсұлтан Назарбаев Қоры жанындағы Ғылым жөніндегі кеңес атынан PhD,Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының саяси зерттеулер бөлімінің меңгерушісі Тоқтаров Е.Б..


Профессор Рогов И.И. өз сөзінде соңғы жылдары құқықтардың жаңа буынының пайда болу үрдісі байқалғанын атап өтті. Әңгіме ең алдымен конференциялар мен дөңгелек үстелдерде талқыланатын мәселеге айналған медицина және генетика саласындағы құқықтар туралы болып отыр. Нұрсұлтан Назарбаев Қоры Caspian University бірлесіп, республикадағы адам құқықтары мен оларды қамтамасыз етудің ең өзекті мәселелеріне үнемі ғылыми және практикалық қызығушылық танытып отырғаны ерекше.
Конференцияның модераторлары Caspian University ««Әділет» заң жоғары мектебінің профессорлары Мухтарова А.К., Караев А.А.
Ғылыми форумның екінші бөлімінде негізгі баяндамашылар Caspian University докторанттары, магистранттары мен студенттері болды, олар өз баяндамаларында пандемия кезіндегі адам құқықтарын қорғаудың өзекті мәселелерін, заманауи жағдайда цифрлық медицинаны, пациенттердің денсаулығын қорғау мәселелерін көтерді. құқықтары, дәрігерлердің этикасы, сондай-ақ дәрігерлердің заңды жауапкершілігінің әртүрлі аспектілеріне тоқталып өтті.
Баяндамаларды тыңдаған комиссия мүшелері келесі студенттерге Нұрсұлтан Назарбаев Қорының дипломдары мен естелік сыйлықтарын беру туралы шешім қабылдады:
I место – Жұмахан Дастан, Caspian University
ІІ место – Абишев Аскар, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
ІІІ место – Сабитов Артур, Каспий университетінің колледжі

Комиссия сонымен қатар ынталандыру сыйлықтарын тағайындады:
Кершаиз Әдина, Caspian University
Конакбаева Клара, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

Качаева Зейнап, Каспий университетінің колледжі

Медицина саласындағы адам құқықтарын қорғау тек құқықтық ғана емес, сонымен қатар оларды қорғаудың әлеуметтік-экономикалық, ақпараттық және басқа да аспектілеріне әсер ететінін атап өткізгіміз келеді.
Ұйымдастыру комитетіне және конференцияға қатысушыларға алғысымызды білдіреміз!

VI Международная научно – практическая конференция на тему:
“Обеспечение прав человека в области медицины и генетики в эпоху цифровизации” посвященная 30-летию Caspian University.


10 декабря 2022 года Высшая школа права «Әділет» и НИИ публичного права Caspian University под эгидой Фонда Нурсултана Назарбаева провела очередную ХVI Международную научно – практическую конференцию на тему: «Обеспечение прав человека в области медицины и генетики в эпоху цифровизации».

С приветственным словом к участникам конференции выступили:
– от имени Ректора Caspian University, профессора, доктора PhD, выступил Проректор по научной работе и стратегическому развитию Куатбаев А.К.,
– от имени Фонда Нурсултана Назарбаева – Заместитель Исполнительного директора Фонда, Председатель Комиссии по правам человека при Президенте РК, член Венецианской комиссии Совета Европы от Республики Казахстан, доктор юридических наук, профессор Рогов Игорь Иванович,
– от имени Совета по науке при Фонде Нурсултана Назарбаева доктор PhD, Токтаров Е.Б., – руководитель Отдела политических исследований Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК.

Профессор Рогов И.И. в своем выступлении отметил, что в последние годы наметилась тенденция к появлению прав нового поколения. Прежде всего, речь идет о правах в области медицины и генетики, которые становятся предметом обсуждения на конференциях и круглых столах. Примечательно, что и фонд Нурсултана Назарбаева совместно с Caspian University неизменно проявляет научно-практический интерес к наиболее актуальным проблемам прав человека и их обеспечению в республике.

Модераторами конференции были профессора ВШП «Адилет» Caspian University Мухтарова А.К., и Караев А.А.
Во второй части научного форума основными спикерами выступили докторанты, магистранты и студенты Caspian University, которые в своих докладах поднимали острые вопросы защиты прав человека в условиях пандемии, цифровой медицины в современных условиях, проблемы зашиты прав пациентов, этики врачей, а также различные аспекты юридической ответственности врачей.

После заслушивания докладов членами комиссии было принято решение наградить дипломами и памятными призами от Фонда Нурсултана Назарбаева следующих студентов:
I место – Жұмахан Дастан, Caspian University
ІІ место – Абишев Аскар, Казахский Национальный Университет имени аль Фараби
ІІІ место – Сабитов Артур, Колледж Каспийского университета

Комиссией также были особо отмечены и награждены поощрительными призами:
Кершаиз Әдина, Caspian University
Конакбаева Клара, Казахский Национальный Университет имени аль Фараби
Качаева Зейнап, Колледж Каспийского университета

Хотелось бы отметить, что защита прав человека в области медицины затрагивает не только правовые, но и социально-экономические, информационные, и иные аспекты их защиты.
Выражаем благодарность организационному комитету и участникам конференции!

Другие статьи

Конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава на 2024-2025 учебный год:

ОП «Юриспруденция»: академический профессор – 2 ед., ассоциированный профессор – 3 ед. по направлению «Экономика, менеджмент, маркетинг, государственная служба и управление»: академический профессор – 2

ОБЛАДАТЕЛИ БОЛЬШОЙ ХРУСТАЛЬНОЙ «СОВЫ»

Вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков наградил студентов Высшей школы права "Әділет" Caspian University, победителей XI Международного конкурса по международному коммерческому арбитражу, вручив им благодарственные письма. Бекболат

Сессия кезінде студенттерде сенімсіздік, қобалжу, күйзеліс факторлары көптеп кездесетіні жасырын емес.

Сынақ кезінде орын алатын жағымсыз психо-эмоционалдық күйзелістерді жеңілдетуге бағытталған психотерапиялық тренингтер өткізуді қолға алған “Сенімен болашақ” республикалық қоғамдық бірлестік өкілдері, атап айтқанда, бірлестік журналисі әрі

Консультация

Получить консультацию в Caspian University