международная научно-практическая онлайн конференция «актуальные вопросы современной экономики: проблемы и перспективы»

Caspian University, Высшая Школа экономики и управления, Алматы, Казахстан приглашает вас на Международную научно-практическую онлайн конференцию «Актуальные вопросы современной экономики: проблемы и перспективы» 17 июня в 11-00 (время Астаны, UTC \ GMT +6), Алматы, Казахстан по ссылке: zoom.us/j/5379765947

Пленарное заседание: 11-30, язык: английский, русский, казахский модератор Имрамзиева Мунира, PhD

Секционные заседания: 12-40, языки: казахский, русский, английский.

Секция 1: Инновационное развитие экономики в условиях цифровой трансформации в 12-40, модератор Жакупова С.Т., к.э.н., доцент

Секция 2: Наука и образование – важнейший фактор развития конкурентоспособной страны в 12-40, модератор Серикбаева С.Г., к.э.н.

Секция 3: Состояние и перспективы развития маркетинга: современные «технологии»  и тренды в 12-40, модератор Ащеулова Н.А., М.А.

Секция 4: Развитие финансово – кредитной системы в условиях глобализации в 12-40, модератор Тлеуова Д.А., к.э.н.

Ссылка для регистрации: https://forms.gle/KCEf3gYJPJAB9tJx9

Email: imya0907@mail.ru

WhatsApp: +7 (701) 985-40-00

_______________________________

Caspian University, School of Economic and management, Almaty, Kazakhstan invites you to the

International scientific and practical online conference « Economic agenda: challenges and outlooks » on June 17 at 11-00 (Astana time, UTC\GMT +6), Almaty, Kazakhstan. Please, follow the link: zoom.us/j/5379765947

Plenary session: 11-30, Language: Kazakh, Russian, English

Sessions: 12-40, Languages: Kazakh, Russian, English

Session 1: Development of knowledge- driven economy in the context of digital transformation at 12-40, moderator Zhakupova S.T, PhD

Session 2: Science and Higher Education – the most important factors in the development of a Competitive State at 12-40, moderator Serikbayeva S.G., PhD

Session 3: Current state and development trends of marketing at 12-40 , moderator Asheulova N.A. MBA

Session 4: Development of the financial credit system in the age of globalization at 12-40, moderator Tleuova D.A., PhD

Registration form: https://forms.gle/KCEf3gYJPJAB9tJx9

Email: imya0907@mail.ru

WhatsApp: +7 (701) 985-40-00

_______________________________

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Caspian University Экономика және менеджмент Жоғары мектебі, сіздерді 17 маусымда сағат 11-00-де (Астана уақытымен, UTC \ GMT +6) (zoom.us/j/5379765947) сілтемесі бойынша «Заманауи экономиканың өзекті сұрақтары: мәселелері мен перспективалары» тақырыбына байланысты Халықаралық ғылыми-практикалық онлайн конференцияға шақырады.

Жалпы отырыс: 11-30, тілі: қазақ, орыс, ағылшын.

Секция сессиялары: 12-40, тілдері: қазақ, орыс, ағылшын.

1 бөлім: Сандық трансформация жағдайындағы экономиканың инновациялық дамуы 12-40-де, модератор Жакипова С.Т., э.ғ.к

2-бөлім: Ғылым мен білім – бәсекеге қабілетті елдің дамуындағы маңызды фактор 12-40-де, модераторы Серикбаева С.Г., э.ғ.к.

3 бөлім: Маркетингтің перспективалық дамуы және жағдайы: заманауи «технолгиялары» мен трендтері сағат 12-40-де, модератор Ащеулова Н.А., э.ғ.м.

4-бөлім: Жаһандану жағдайындағы қаржылық несиенің даму жүйесі сағат 12-40, модератор Тлеуова Д.А, э.ғ.к.

Тіркеу сілтемесі: https://forms.gle/KCEf3gYJPJAB9tJx9

Электрондық пошта: imya0907@mail.ru

WhatsApp: +7 (701) 985-40-00

Другие статьи

Конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава на 2024-2025 учебный год:

ОП «Юриспруденция»: академический профессор – 2 ед., ассоциированный профессор – 3 ед. по направлению «Экономика, менеджмент, маркетинг, государственная служба и управление»: академический профессор – 2

ОБЛАДАТЕЛИ БОЛЬШОЙ ХРУСТАЛЬНОЙ «СОВЫ»

Вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков наградил студентов Высшей школы права "Әділет" Caspian University, победителей XI Международного конкурса по международному коммерческому арбитражу, вручив им благодарственные письма. Бекболат

Сессия кезінде студенттерде сенімсіздік, қобалжу, күйзеліс факторлары көптеп кездесетіні жасырын емес.

Сынақ кезінде орын алатын жағымсыз психо-эмоционалдық күйзелістерді жеңілдетуге бағытталған психотерапиялық тренингтер өткізуді қолға алған “Сенімен болашақ” республикалық қоғамдық бірлестік өкілдері, атап айтқанда, бірлестік журналисі әрі

Консультация

Получить консультацию в Caspian University