13 декабря 2021 года прошел деловой судебный процесс о взыскании ущерба, участниками которой стали студенты высшей школы права «әділет».

Целью проведения деловых игр является формирование знаний, навыков и умений студентов Юридического факультета об особенностях судопроизводства при рассмотрении в суде первой инстанции гражданских и уголовных дел, о процессуальных правах и обязанностях сторон, а также о механизме принятия судебного решения по делу.


Состав участников игрового судебного заседания:
Судья – Эмин Надиров,
Секретарь судебного заседания – Коржумбаева Камила
Истец – Сейтакын Толеген
Ответчик – Ким Анна
Представитель истца – Мухидинкызы Махаббат
Представитель ответчика – Ибраим Айтолкын
Свидетель со стороны истца – Баймендинова Адема
Свидетель со стороны ответчика – Жахат Еркебулан
Третье лицо не завязающие требование (Представитель Акимата) – Ибраимова Жанеля
Третье лицо не завязающие требование (Представитель отдела земельных отношений) – Дусейтай Карлыгаш.
Результатом проведения деловых игры стало закрепление и совершенствование студентами знаний в области гражданского и уголовного процесса, навыков процессуального оформления принятых судебных решений.
Профессорско-преподавательским составом Высшей школы права «Әділет» был проведён подробный разбор ошибок, допущенных студентами в ходе проведения судебного разбирательства.

2021 жылдың 13 желтоқсанында «Әділет» жоғары заң мектебінің студенттерімен залалды қалпына келтіру туралы сот отырысы өтті.

Іскерлік ойындарды өткізудің мақсаты – заң факультетінің студенттерінің бірінші сатыдағы сотта азаматтық және қылмыстық істерді қарау кезіндегі сот ісін жүргізу ерекшеліктері, тараптардың іс жүргізу құқықтары мен міндеттері туралы білім, білік және дағдыларын қалыптастыру, сондай-ақ іс бойынша сот шешімін қабылдау механизмін қалыптастыру.
Ойынның сот отырысына қатысушылардың құрамы:
Судья – Эмин Надиров,
Сот отырысының хатшысы – Коржумбаева Камила
Талапкер – Сейтақын Төлеген
Жауапкер – Ким Анна
Талапкер өкілі – Мухидинқызы Махаббат
Жауапкердің өкілі – Ибраим Айтолқын
Талапкер тарапынан куә – Баймендинова Адема
Сотталушының куәгері – Жахат Еркебұлан
Талап етпейтін үшінші тұлға (Әкімдік өкілі) – Ибраимова Жанала
Талап етпейтін үшінші тұлға (Жер қатынастары бөлімінің өкілі) – Дүсейтай Қарлығаш.
Іскерлік ойынның нәтижесі студенттердің азаматтық және қылмыстық іс жүргізу саласындағы білімдерін, қабылданған сот шешімдерін процессуалдық орындау дағдыларын бекіту және жетілдіру болды.
«Әділет» жоғары заң мектебінің профессорлық-оқытушылық құрамы сот процесінде студенттердің жіберген қателеріне жан-жақты талдау жүргізді.

Другие статьи

Конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава на 2024-2025 учебный год:

ОП «Юриспруденция»: академический профессор – 2 ед., ассоциированный профессор – 3 ед. по направлению «Экономика, менеджмент, маркетинг, государственная служба и управление»: академический профессор – 2

ОБЛАДАТЕЛИ БОЛЬШОЙ ХРУСТАЛЬНОЙ «СОВЫ»

Вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков наградил студентов Высшей школы права "Әділет" Caspian University, победителей XI Международного конкурса по международному коммерческому арбитражу, вручив им благодарственные письма. Бекболат

Сессия кезінде студенттерде сенімсіздік, қобалжу, күйзеліс факторлары көптеп кездесетіні жасырын емес.

Сынақ кезінде орын алатын жағымсыз психо-эмоционалдық күйзелістерді жеңілдетуге бағытталған психотерапиялық тренингтер өткізуді қолға алған “Сенімен болашақ” республикалық қоғамдық бірлестік өкілдері, атап айтқанда, бірлестік журналисі әрі

Консультация

Получить консультацию в Caspian University