Целью проведения деловых игр является формирование знаний, навыков и умений студентов Юридического факультета об особенностях судопроизводства при рассмотрении в суде первой инстанции гражданских и уголовных дел, о процессуальных правах и обязанностях сторон, а также о механизме принятия судебного решения по делу.


Состав участников игрового судебного заседания:
Судья – Эмин Надиров,
Секретарь судебного заседания – Коржумбаева Камила
Истец – Сейтакын Толеген
Ответчик – Ким Анна
Представитель истца – Мухидинкызы Махаббат
Представитель ответчика – Ибраим Айтолкын
Свидетель со стороны истца – Баймендинова Адема
Свидетель со стороны ответчика – Жахат Еркебулан
Третье лицо не завязающие требование (Представитель Акимата) – Ибраимова Жанеля
Третье лицо не завязающие требование (Представитель отдела земельных отношений) – Дусейтай Карлыгаш.
Результатом проведения деловых игры стало закрепление и совершенствование студентами знаний в области гражданского и уголовного процесса, навыков процессуального оформления принятых судебных решений.
Профессорско-преподавательским составом Высшей школы права «Әділет» был проведён подробный разбор ошибок, допущенных студентами в ходе проведения судебного разбирательства.

 

2021 жылдың 13 желтоқсанында «Әділет» жоғары заң мектебінің студенттерімен залалды қалпына келтіру туралы сот отырысы өтті.

Іскерлік ойындарды өткізудің мақсаты – заң факультетінің студенттерінің бірінші сатыдағы сотта азаматтық және қылмыстық істерді қарау кезіндегі сот ісін жүргізу ерекшеліктері, тараптардың іс жүргізу құқықтары мен міндеттері туралы білім, білік және дағдыларын қалыптастыру, сондай-ақ іс бойынша сот шешімін қабылдау механизмін қалыптастыру.
Ойынның сот отырысына қатысушылардың құрамы:
Судья – Эмин Надиров,
Сот отырысының хатшысы – Коржумбаева Камила
Талапкер – Сейтақын Төлеген
Жауапкер – Ким Анна
Талапкер өкілі – Мухидинқызы Махаббат
Жауапкердің өкілі – Ибраим Айтолқын
Талапкер тарапынан куә – Баймендинова Адема
Сотталушының куәгері – Жахат Еркебұлан
Талап етпейтін үшінші тұлға (Әкімдік өкілі) – Ибраимова Жанала
Талап етпейтін үшінші тұлға (Жер қатынастары бөлімінің өкілі) – Дүсейтай Қарлығаш.
Іскерлік ойынның нәтижесі студенттердің азаматтық және қылмыстық іс жүргізу саласындағы білімдерін, қабылданған сот шешімдерін процессуалдық орындау дағдыларын бекіту және жетілдіру болды.
«Әділет» жоғары заң мектебінің профессорлық-оқытушылық құрамы сот процесінде студенттердің жіберген қателеріне жан-жақты талдау жүргізді.