2021 жылдың 6 желтоқсанында Каспий университетінің гуманитарлық ғылымдар жоғары мектебінің академиялық профессоры, филология ғылымдарының докторы, профессор Коянбекова Сара Бариевна “Кәсіби қазақ тілі” пәні бойынша “Маркетинг” және “Мемлекеттік қызмет және басқару” топтарының студенттерінде «Қазақстан республикасының экономикасы» тақырыбында ашық сабақ өткізді.
Сабақта студенттер өздерінің кәсіби лексиканы, сөз тіркестерін ұтымды қолдану, проблема қою және шешім қабылдау, өзіндік ізденіс әдістері бойынша кәсіби тілдік құзыреттіліктерін дамытты. Проблеманы анықтау және оның шешімін табу сияқты дағдыларын көрсетті.
Сабақта сыни көзқарас, эвристикалық, синергетикалық, синетикалық, анализ-синтез және т.б әдістер қолданылды. Студенттердің кәсіби сөйлеу дағдылары қалыптастырылды.
6 декабря 2021 года академик Высшей школы гуманитарных наук Каспийского университета, доктор филологических наук, профессор Коянбекова Сара Бариевна провела открытый урок «Экономика Республики Казахстан» для студентов специальностей «Маркетинг» и «Государственная служба и управление».
В ходе урока студенты развивали свой профессиональный словарный запас, профессиональное использование фраз, решение проблем и принятие решений, профессиональные языковые навыки в методах самопоиска. Продемонстрированные навыки, такие как определение проблемы и поиск решения.
На уроке использовались критический подход, эвристический, синергетический, синтетический, анализ-синтез и другие методы. Формируются профессиональные разговорные навыки студентов.